obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vydáno dne 27. 03. 2008 (2244 přečtení)

OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. SHMS/008/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy.

Č.j.: UZSVM/S/4177/2008-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ
o výběrovém řízení čís. SHMS/008/2008

na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem, vyhlašuje dne 10.3.2008, podle ust. §21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 62/2001 Sb., výběrové řízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

ČI. 1 Prodávaný majetek
•    budova   č.e. 18,   část   obce   Petrov,   stavba   pro   rodinnou   rekreaci,   na   pozemku pozemková parcela č. 157/48, včetně vedlejší stavby

v k.ú. Petrov u Prahy, obec Petrov, vedená u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ a zapsaná na LV č. 60000.

V budově č.e. 18 se nacházejí movité věci v hodnotě 4.056,- Kč. Povinností nabyvatele předmětné nemovitostí bude uzavřít samostatnou kupní smlouvu, na základě které koupí tyto věci za kupní cenu 4.056,- Kč.

Tento závazek je jednou z podmínek výběrového řízení.

ČI. 2 Popis předmětné nemovitosti
Rekreační chata v chatové osadě Davsonka - Petrov je jednoduchá, přízemní, dřevěná chata s nekrytou terasou (verandou), bez sklepa bez podkroví, vybudována v roce 1942 (původní dřevěná chata byla při povodních v roce 1940 stržena). Chata má dřevěný krov s nízkou sedlovou střechou a krytinou z asfaltové lepenky. Nemovitost je napojena na elektřinu a má suché WC mimo chatu, které je přistavěno u samostatné dřevěné kůlny. Ve vzdálenosti cca 100 m od chaty je studánka, která slouží jako zdroj pitné vody. Rekreační chata je postavena na mírně svažitém lesním pozemku jiného vlastníka stím, že zastavěný pozemek chatou o výměře 22 m2 a oplocený pozemek užíván jako zahrada o výměře cca 250 m2, jsou ve vlastnictví Obce Petrov.

Rekreační chata se nachází ve vzdálenosti cca 2,5 km od bbce Petrov a je umístěna mezi náspem železniční tratě a řekou Sázavou v její těsné blízkosti (ve vzdálenosti cca 100 m).

V územním plánu obce Petrov patří chata do urbanizované zóny chatová zástavba - zóna C, jejíž dominantní funkcí je individuální rekreace (chaty), na zalesněných pozemcích. V této zóně není povoleno rozšiřování objektů, ani přestavby a úpravy zvyšující ubytovací kapacity. Pro přístup k chatám nesmějí být rozšiřovány a budovány nové přístupové cesty, kde je v současnosti pouze pěší přístup, je nutno jej ponechat.

Nemovitost je buď přístupná po úzké nezpevněné cestě podél řeky Sázavy ve vzdálenosti cca 2 km od železniční zastávky Petrov a nebo je přístup možný lodí z druhého břehu Sázavy.

Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 26.března 2008 od 9:00 do 10:00 hod. Sraz zájemců je u železniční zastávky v obci Petrov v 9:00 hod. Prohlídka bude uskutečněna pouze po předchozí tel. dohodě s vyhlašovatelem (tel. 221 621 225 p. Štorkán).

ČI. 3 Minimální kupní cena činí: 70.000,- Kč

ČI. 4 Účastníci výběrového řízení
a)   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí předmětnou nemovitost k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem VŘ na nemovitosti mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

b)   Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle či. 7 Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.

c)   Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

ČI. 5 Předání nabídek a kontaktní adresa zadavatele
Nabídky   budou   přijímány   od   10.3.2008 do úterý 8.4.2008,  do 15,00 hod. včetně.
U  nabídek   podaných   poštou   rozhoduje   datum   poštovního   razítka.   Na nabídky   přijaté
po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky je osobně nebo
poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem
Výběrové řízení čís. SHMS/008/2008 - k.ú. Petrov u Prahy - NEOTVÍRAT !!!".
Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Střední Čechy
Nám. Republiky 3
110 00 Praha 1

ČI. 6 Výběr nabyvatele
Jako jediné kritérium pro výběr nabyvatele se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z přihlášených zájemců vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou komise jmenovaná ředitelem územního pracoviště. Výsledek výběrového řízení bude písemně oznámen všem zúčastněným zájemcům. V dalším platí pro toto výběrové řízení ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze strany vyhlašovatele.

Bližší informace o povinném obsahu nabídky jsou uvedeny v Oznámení o výběrového řízení č. SHMS/008/2008 a jeho podmínkách, které je k dispozici na intemetových stránkách www.uzsvm.cz v sekci prodej majetku a dále na níže uvedené adrese.

Případné další informace obdržíte na Územním pracovišti Střední Čechy, odbor Hospodaření s majetkem státu, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1 a na telefonním čísle 221 621 225 p. Michal Štorkán, e-mail: michal.storkan@uzsvm.cz.

Ing. Vladimír Hůlka v.r.
ředitel Územního pracoviště Střední Čechy

Vyvěšeno na internetu 27.3.2008:
Sejmuto:
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS