obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
Vydáno dne 20. 02. 2008 (2554 přečtení)

Vrt pro tepelné čerpadlo . parcč. 47/1, k. ú. Sázava u Petrova

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy


Č.j.: 187/08/SU/LCh
Vyřizuje: Lenka Charvátová
Tel.: 241 021 915
Fax: 241 021 916
E-mail: charvatova@jilove.cz

Jílové u Prahy, dne 13.2.2008

OZNÁMENI
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Tibor Meinczinger, Na Vyhlídce 90,252 06 Davle,
Mgr. Tereza Meinczingerová, Na vyhlídce 90,252 06 Davle

(dále jen "žadatel") podal dne 1.2.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Vrt pro tepelné čerpadlo . parcč. 47/1, k. ú. Sázava u Petrova

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/a g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

11. března 2008 (úterý) v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se knim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřaduje podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Lenka Charvátová samostatný referent stavebního úřadu ,

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na internetu 20.2. 2008
Sejmuto dne
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Tibor Meinczinger, Na Vyhlídce 90, 252 06 Davle
Mgr. Tereza Meinczingerová, Na vyhlídce 90, 252 06 Davle

dotčené správní úřady
MěÚ Jílové odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
OBEC PETROV, Hlavní 30, 252 81 PETROV
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS