obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Vydáno dne 29. 11. 2007 (1720 přečtení)

o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí.

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
 
č. 17 / 2007

 
o mimořádných veterinárních opatřeních

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVSS), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst.1 písm.b) a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, nařizuje v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a 2 veterinárního zákona a podle čl.7, 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, o prováděcích předpisech ke Směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen „Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007“) tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí

s platností pro uzavřené pásmo – ochranné pásmo kolem ohniska, kterým se stanoví celá území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.

I.
Úvodní ustanovení

1.   Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst.2 a přílohy č.2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.

2.   Nákaza byla zjištěna v chovu skotu (reg.č.hosp.CZ 41000487) nacházejícím se v KÚ obce Nový Kostel, okres Cheb, Karlovarský kraj. Ochranná a zdolávací opatření nařízená příslušnými orgány stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž tato pásma zasahují na území Středočeského kraje.

 
II.
Poučení o nákaze

Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název Bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

III.
Ochranná a zdolávací opatření 

1.   Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v ochranném pásmu, vymezeném tímto nařízením.

2.   Chovatelům se zakazuje přemísťování přežvýkavců z uzavřeného pásma mimo toto pásmo. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu přesunu, místa nakládky, místa určení, druhu a počtu přesunovaných zvířat, způsobu ochrany zvířat před přenašečem a druhu požadovaného vyšetření. Podmínky pro udělení výjimky a rozsah požadovaného vyšetření jsou uvedeny v čl.8, čl.9 a v příloze č.III písm.A bodu 3 nebo 4 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.

3.   Chovatelům se nařizuje provádět přesuny přežvýkavců mezi hospodářstvími uvnitř uzavřeného pásma v souladu s čl.7 odst.1 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007. KVSS tímto povoluje přesuny přežvýkavců mezi chovateli v rámci uzavřeného pásma, pokud přemísťovaná zvířata nevykazují v den přepravy žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí. Tuto skutečnost potvrdí soukromý veterinární lékař do zdravotního potvrzení s uvedením věty „Zvířata jsou klinicky zdravá a nevykazují příznaky katarální horečky ovcí“. Chovatel přežvýkavců je povinen v den nakládky v případě přemístění zvířat určených k dalšímu chovu zaslat kopii uvedeného zdravotního potvrzení na příslušný inspektorát KVSS. dle místa odeslání. Výše uvedené požadavky musí být splněny i v případě přemístění všech kategorií přežvýkavců do hospodářství mimo území kraje v rámci uzavřeného pásma, kdy jsou zvířata doprovázena veterinárním osvědčením. Platnost zdravotního potvrzení a veterinárního osvědčení je 24 hodin od klinického vyšetření.

4.   Chovatelům se nařizuje provádět přesuny přežvýkavců z hospodářství na jatky uvnitř uzavřeného pásma v souladu s čl.7 odst.1 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007. KVSS tímto povoluje přesuny přežvýkavců na jatky v rámci uzavřeného pásma, pokud přemísťovaná zvířata nevykazují v den přepravy žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí. Tuto skutečnost potvrdí soukromý veterinární lékař do zdravotního potvrzení s uvedením věty „Zvířata jsou v souladu s čl.7 odst.1 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007“. Chovatel přežvýkavců je povinen v den nakládky v případě přemístění zvířat na jatky zaslat kopii uvedeného zdravotního potvrzení na příslušný inspektorát KVSS dle místa odeslání. Platnost zdravotního potvrzení je 24 hodin od klinického vyšetření.

5.   Tranzit zvířat podle čl.2 písm.f) je možný pouze za podmínek uvedených v čl.9 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.

6.   Chovatelům se nařizuje poskytovat údaje z vlastní evidence a součinnost při epizootologickém šetření prováděném KVSS za účelem sledování výskytu nákazy.

7.   Chovatelům se nařizuje provádět u přežvýkavců pasivní klinické sledování, podrobit přežvýkavce zdravotním zkouškám a umožnit provádění entomologického dozoru v uzavřeném pásmu v rozsahu stanoveném KVSS v souladu s přílohou č.I. Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, které je založeno zejména na provádění pravidelného sledování zdravotního stavu zvířat, sérologického nebo virologického vyšetřování stanovených skupin zvířat a entomologického monitoringu populace vektora – tiplíků.

8.   Chovatelům se dále nařizuje, v souvislosti s prováděním evidence všech hospodářství s chovem přežvýkavců uvnitř uzavřeného pásma, v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud nemají svá hospodářství dosud zaregistrována, neprodleně tak učinit a zaevidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství s chovem přežvýkavců, nejpozději však do 14.12.2007 a pravidelně, v zákonem stanovených lhůtách, jí předávat všechny povinné údaje. 

IV.
Závěrečná ustanovení 

1.   Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst.1 písm.a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst.1 písm.b) a § 49 odst.1 písm.c), a f) veterinárního zákona.

2.   Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst.1 písm.c) veterinárního zákona.

3.   Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst.1 písm.d) veterinárního zákona.

4.   Nařízení se ve smyslu ustanovení § 76 odst.3 zákona č.166/1999 Sb., (veterinární zákon), v platném znění, vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká na dobu nejméně 15 dnů.

5.   Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

6.   Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj a u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

7.   Zrušuje se Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.14/2007 ze dne 1.11.2007.

V Benešově dne 28.11.2007

                                                                        Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

                                                                                           MVDr. Stanislav Vidlák
                                                                           zástupce ředitele krajské veterinární správy
 
  
Krajský (městský, obecní) úřad
Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS