obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
Vydáno dne 27. 07. 2007 (2263 přečtení)

Stavební povolení - sdružená tlaková kanalizační přípojka pro odkanalizování pozemků parc.č.143/1,2,10,14,19 k.ú.Petrov u Prahy.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Č.j.: 359/07/SÚ/ZDv
Jílové u Prahy, dne 23.7.2007
Vyřizuje: Zuzana Dvořáková
Tel.: 241 021 915
Fax: 241 021 916
E-mail: zuzana.dvorakova@jilove.cz

ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ a g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 26.3.2007 podala

Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

sdružená tlaková kanalizační přípojka pro odkanalizování pozemků parc.č.143/1,2,10,14,19 k.ú.Petrov u Prahy

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 143/18, 618 v katastrálním území Petrov u Prahy.

Stavba obsahuje:
> na stávající kanál.řad DN 300 uložený v tělese silnice U/104 bude napojena přípojka PVC DNI50 v délce 7,5 m
> osazena šachta hl. 2 m průměr 800
> tlaková kanaipřipojka PE DN 50 v délce 46 m, zaslepena u poz.parc.č.143/2
> osazení 4 odboček PE DN 40 s uzávěry.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Na základě výběrového řízení.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.

8. Stavebník zajistí zjištění, vytýčení podzemních inženýrských sítí, jejich označení a ochranu před zahájením stavby.

9. Před započetím prací bude vytýčeno stávající podzemní zařízení VHS,s.r.o., vytýčení lze objednat u p.Koláře 602290687.

10. Při realizaci provádění prací dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónika 02. Budou splněny veškeré podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 4.5.2007 Čj.75432/07/CPH/MM0, zejména před zahájením zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace a s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět a dal.

11. Jestliže v souvislosti se stavbou dojde k omezení provozu na stávající komunikaci, bude před zahájením prací předloženo dopravně inženýrské opatření MěÚ Černošice, odboru dopravy, k odsouhlasení.

12. Bude respektováno stávající energ.zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. včt.ochranných pásem podle zák.č.458/2000 Sb. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN 0,4 kV. Dále se v uvedené oblasti mohou nacházet kabelové přípojky a přívody v majetku odběratelů.Před započetím zemních prací musí být trasy stáv.podzem. vedení vytýčeny za účasti zástupce odd OCP .Zemní práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny ručně s max.pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

13. Před zahájením stavby investor uzavře s SÚS Kladno příslušnou smlouvu a požádá MěÚ Černošice - odbor dopravy o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

14. Překop bude proveden za omezeného silničního provozu po polovinách nebo úplné uzavírce dle schváleného DIO s ohledem na stanovené dopravní značení, které po dobu trvání prací udržuje investor stavby.Překop bude proveden kolmo k ose vozovky. Kryt vozovky v uvedeném místě překopu bude proveden původním materiálem , v celé délce a šířce zahraněn. Uložená zařízení pod vozovkou budou umístěna do chráničky, která bude ukončena až za silničními příkopy-mimo těleso komunikace. Stavební materiál ani výkopek nesmí být ukládán na vozovce.

15. Zpětná výplň rýhy bude provedena dle tg.podmínek min.dopravy a spojů ČR , TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inž.sítě ve vozovkách pozemních komunikacích".Obrusná vrstva v místě překopu bude provedena s přesahem min. 0,5 m na obě strany provedeného výkopu.

16. Po provedení uvedených prací požádá investor stavby o převzetí dotčeného úseku silnice a tento bude dnem ukončení zvláštního užívání komunikace. O převzetí upraveného překopu bude sepsán zápis.Investor stavby po dobu životnosti svého zařízení, umístěného s silničním tělese, na požádání SÚS Kladno bezplatně toto zařízení vytýčí pro účely provádění údržby a oprav vozovky. V případě rekonstrukce silnice a silničních objektů je investor stavby

povinen provést na své náklady přeložení svého zařízení, a to po dobu provádění stavebních prací SÚS Kladno nebo jeho úpravu- přizpůsobení zařízení novým podmínkám na silnici.

17. Investor stavby ručí za řádné provedení oprav a stav vozovky podobu 36 měsíců po provedení konečné úpravy dotčeného úseku vozovky. Měsíc před ukončením záruky požádá investor stavby SÚS Kladno o kontrolu současného stavu povrchu silnice v místě překopu. SÚS Kladno si vyhrazuje právo uplatnit v době záruky reklamaci na provedené práce.

18. Výkopové práce budou prováděny mimo období zimní údržby, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.

19. Výkop bude zajištěn zábradlím a odpovídajícím dopravním značením.

20. V průběhu provádění stavebních prací bude vozovka udržována v čistotě, případné znečištění bude neodkladně odstraněno.

21. S přebytečnou výkopovou zeminou a dalším stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech.

22. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly Čitelné.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov.

Odůvodnění:

Dne 26.3.2007 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 25.4.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.6.2007.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 13.7.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
> SÚS Kladno
> MěÚ Černošice OD
> ČEZ Distribuce a.s.
> VHS spol. s r.o.
> Telefónika 02.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Veřejnou vyhláškou,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

> Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
> Připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
> Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zuzana Dvořáková, samostatný referent stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst.l SZ(dodejky)
Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov
veřejná deska SÚ

dotčené správní úřady
Městský úřad Černošice Odbor dopravy, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
účastníci dle § 85 odst.2 SZ - veřejnou vyhláškou[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS