obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Mimořádná veterinární opatření
Vydáno dne 19. 07. 2007 (1492 přečtení)

a doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků.

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Benešově
INSPEKTORÁT PRAHA-ZÁPAD
Na Drahách 313, 252 41 Dolní Břežany tel: 2419 10 329, 2419 10 330  fax:2419 10 235
email:insp.praha-zapad.kvss@svscr.cz
Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků
  
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1.  zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
2.  oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
•         kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
•         kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
•         kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
•         podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za  neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
•   k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice,
roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
•   po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků (kachna divoká, husa divoká, polní a běločelá, labuť velká, volavka popelava a kormoran obecný) vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
V případě okresu Praha-západ Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ, Na Drahách 313, 25241 Dolní Břežany, tel. 241910329, 241910330 Mobil:   607543974 (MVDr. Baláž Milan )
602370465 ( MVDr. Luboš Kudrna)
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese: https://www.svscr.cz/files/pt.html
MVDr. Milan Baláž Inspektor pro epizootologii KVSS v Benešově, Inspektorát Praha-západ
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona a v souladu s vyhláškou č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato
mimořádná veterinární  opatření
1)          Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 30.6.2007, chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS") může chov těchto ptáků ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se těmto ptákům dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro tyto ptáky.
2)    Chovatelé, uvedení v bodu 1 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
3)    Chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:
-         pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,
-         pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
-         úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
4)    Dnem 2.7.2007 se ruší platnost veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí.
5)    Dnem 2.7.2007 se ruší platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnou KVS pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.
6)    Dnem 2.7. 2007 se zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, \ýkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná KVS může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.
7)   Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným
souhlasem KVS, který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem s uvedením
informace o kontaktu (adresa, telefon, mobil, e-mail) na chovatele a o počtu kusů a druhů
drůbeže nebo ostatních ptáků, zemi a místě (adresa) svodu. Místně příslušná KVS písenmý
souhlas vydá na základě vyhodnocení rizika.
8)  Pořádat soutěže poštovních holubů na území České republiky a účast poštovních holubů
chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí lze jen v případě, že lety nezačínají nebo
nekončí ve vytyčených pásmech ochrany a dozoru aviární influenzy nebo v dalších pásmech s
omezením.
Tato mimořádná veterinární opatření nabývají platnosti dne 28.6.2007.
V Praze dne 28.6.2007
 
Milan   Malena,   Ph.D. ústřední ředitel


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS