obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecní úřad Petrov
Vydáno dne 11. 07. 2007 (1898 přečtení)

V e ř e j n á v y h l á š k a

OBECNÍ ÚŘAD PETROV
Hlavní 30, 252 81 Petrov u Prahy
tel. 241 950 648, fax 241 950 648 e-mail: oupetrov@volny.cz; internet: https://www.petrovuprahy.cz

čj. 731/07/ÚP

Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. V Petrové dne 11. července 2007
tel. 241 444 053, mobil 606 638 956

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Petrov rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá­nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., usnesením na svém zasedání dne 12. června 2007 o pořízení územního plánu (ÚP) Petrova, který nahradí podle § 188 odst. 1 sta­vebního zákona stávající územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Petrov, schválený dne 20. října 1995, ve znění jeho změny č. 1, schválené dne 11. června 1998, v rozsahu celého území obce Petrov, zahrnující katastrální území Petrov u Prahy a Sázava u Petrova.
Obecní úřad Petrov, jako pořizovatel příslušný k pořizování ÚP Petrova podle § 6 odst. 2 stavebního zá­kona, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plá­novací činnosti,
oznamuje
občanům obce Petrov, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Petrov a orgánům veřejné správy, možnost podávání návrhů na pořízení ÚP Petrova, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPnSÚ Petrov, ve lhůtě do 75 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj.
do 24. září 2007
ve stejné lhůtě může každý uplatnit k pořízení ÚP Petrova své podněty. K návrhům a podnětům po­daným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
S platným ÚPnSÚ Petrov je možno se seznámit během uvedené lhůty, tj. od 12. července 2007 do 24. září 2007 na Obecním úřadu Petrov, Stavebním úřadu Městského úřadu Jílové u Prahy, Odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a dále v omezeném rozsahu (z důvodu analogového zpracování), na internetových stránkách obce Petrov, na adrese https://www.petrovuprahy.cz/storage/Petrov_Z1_UPnSU_plan_vyuziti_sidla_uprava.pdf. a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o., na adrese https://www.prisvich.cz.
UPOZORNĚNÍ
1. Návrh musí obsahovat údaje stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, proto se doporučuje použití for­muláře, který je k dispozici na obci, popř. na výše uvedených internetových stránkách.
2. U návrhů, může obec podmínit jejich pořízení částečnou úhradou nákladů na zpracování a mapové pod­klady dle § 45 odst. 4 stavebního zákona.
3. Návrhy a podněty se uplatňují písemně u pořizovatele, Obecního úřadu Petrov, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podněty musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Na úřední desce Obecního úřadu Petrov

Dana Wolfová, starostka obce

vyvěšeno na internetu: 11. července 2007
sejmuto: 25. září 2007


[Akt. známka: 2,83 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS