obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Městský úřad Jílové u Prahy - stavební úřad
Vydáno dne 19. 06. 2007 (1722 přečtení)

OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
Masarykovo náměstí 194,25401 Jílové u Prahy
Č.j.:¨359107/SÚ/ZDv
Vyřizuje: Zuzana Dvořáková
Tel.:
241 021 915
Fax: 241 021 916
E-mail:
Jílové u Prahy,  dne 14.6.2007
OZNÁMENÍ
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Veřejná vyhláška
Obec Petrov, Hlavní 30, 25281 Petrov
(dále jen "stavebník") dne 26.3.2007 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
sdružená tlaková kanalizační přípojka pro odkanalizování pozemků
parc.č.143/1,2,10,14,19 k.ú.Petrov u Prahy
na pozemku parc. č. 143/18, 618 v katastrálním území Petrov u Prahy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. Vzhledem k tomu, že žádost neměla předepsané náležitosti stavební úřad řízení přerušil. Žádost byla zcela doplněna 12.6.2007.
Stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písmo f/ a g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ve ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
13. července 2007 (pátek) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných před restaurací"U Valešů".
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, úřední dny Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,  na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání úz nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skut které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové  dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při  plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při  zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do  50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo o přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Zuzana Dvořáková, samostatný referent stavebního úřadu­
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na internetu dne: 19.6.
Sejmuto dne
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
oznámení.
Obdrží
Účastníci dle § 85 odst. 1 SZ (dodejky) obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov

úřední deska SÚ

dotčené správní úřady
Městský úřad Černošice Odbor dopravy, Podskalská 19, 12825 Praha 2

účastníci dle § 85 odst.2 SZ - veřejnou vyhláškou


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS