obec PETROV
Dnešní datum: 25. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
Vydáno dne 25. 01. 2007 (4167 přečtení)

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení spojeného řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČEZ Distribuce,a.s.,

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
Masarykovo náměstí 194,25401 Jílové u Prahy

Č.j.: 23/07/SÚ/ZDv
Vyřizuje: Zuzana Dvořáková
Tel.:241 021 915 Fax:241 950 486 E-mail:zuzana.dvorakova@jilove.cz

Jílové u Prahy, dne 19.1.2007

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,ZAHÁJENÍ
SPOJENÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje Ing. Milan Mašek, Krusičany 23, 257 41 Týnec nad Sázavou
(dále jen "stavebník") dne 10.1.2007 podal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

Davle Sázava - NN č.k.47/...
v rozsahu: pokládka kabelu ]-AYKY 4x50 mm2
zděný pilíř měření - přípojková skříň SS200
zděný pilíř měření - přípojková skříň SS ]00
na pozemku parc.č.114, 115,240/2,47/1,47/2,47/3 v katastrální území Sázava u Petrova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební a územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f/ a g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební a územní řízení a oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

8. února 2007 (čtvrtek) v 9~00 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin, v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky prot dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgáJ jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést: opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona c plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich" zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění I § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě ne přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou m

Zuzana Dvořáková samostatný referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na internetu dne: 25. 1. 2007.
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci dle § 87 odst. 1 stavebního zákona ( dodejky)
Ing. Milan Mašek, Krusičany 23,25741 Týnec nad Sázavou (zmocněnec ČEZ DistJ
Obec v místě stavby: Obec Petrov, Hlavní, 252 81 Petrov u Prahy
k vyvěšení a podání zprávy SÚ o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

Úřední deska SÚ

Účastníci dle § 87 odst.2 stavebního zákona- veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Archeologický ústav AV ČR, Nad Olšinami 448/3, 10000 Praha 10
Městský úřad Čemošice odb.životního prostředí, Podskalská 19, 12825 Praha 2
Policie ČR, Okr. ředitelství Praha - západ dopravní inspektorát, Zborovská 13, 1509:[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 194 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS