obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
Vydáno dne 28. 12. 2006 (1729 přečtení)

o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Středočeského kraje.

Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou kraje (dále jen „vyhláška“) se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Pražského regionu (dále jen „ÚP VÚC PR“), schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. prosince 2006, usnesením č. 55-15 /2006/ZK.
(2) Závaznou část ÚP VÚC PR obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

Článek 2
Rozsah a doba platnosti

(1) Vyhláška platí pro celá území okresů Praha - východ a Praha - západ a části území okresů Beroun, Kladno, Kolín, Mělník a Nymburk. Seznam obcí a katastrálních území, pro něž ÚP VÚC PR platí, je uveden v příloze č. 2.
(2) Vyhláška platí do doby nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Článek 3
Přílohy vyhlášky

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou příloha č. 1 „Závazná část ÚP VÚC PR“ a příloha č. 2 „Seznam obcí a katastrálních území řešeného území“.

Článek 4
Uložení dokumentace

Dokumentace ÚP VÚC PR je uložena na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, na Odboru regionálního rozvoje.

Článek 5
Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 12. 2006.

V Praze dne 18. prosince 2006
Ing. Petr Bendl v. r. hejtman Středočeského kraje
Mgr. Josef Vacek v. r. statutární náměstek

Příloha č. 1
ZÁVAZNÁ ČÁST ÚP VÚC PRAŽSKÉHO REGIONU

Článek 1

(1) Závaznou část ÚP VÚC PR tvoří:
a) koridory a plochy pro stavby dopravní a technické infrastruktury,
b) limity využití území,
c) vymezení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability (dále jen „ÚSES“),
d) vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby.
(2) Znázornění koridorů a ploch pro stavby dopravní a technické infrastruktury a limitů využití území obsahuje výkres č. 1 „Hlavní výkres“ grafické části dokumentace ÚP VÚC PR.

Článek 2

Dále vyjmenované plochy a koridory pro navrhované stavby dopravní a technické infrastruktury je nutné na území Středočeského kraje územně chránit:
a) dopravní stavby:
radiální silniční trasy:
1. dálnice D3 – trasa s napojením na silničního okruhu kolem Prahy (dále jen „SOKP“) v prostoru Jesenice,
2. rychlostní silnice R7 – rozšíření v úseku od Jemníků na Louny,
3. silnice I/9 – obchvaty sídel (Líbeznice, Byškovice), přeložka Kly – Mělník, vč. nového průtahu městem, rozšíření úseků Zdiby – Líbeznice a Líbeznice – Byškovice,
4. silnice I/12 – trasa Dubeč – Úvaly,
5. silnice II/333 (současná I/2) – přeložka Vyžlovka,
6. propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. vestecká spojka, úseky SOKP:
7. Lahovice (R4) – Jesenice (II/101)/Vestec (II/603),
8. Ruzyně (R7) – Březiněves (D8),
9. Jesenice (D3) – Nupaky (D1),
10. Nupaky (D1) – Kolovraty (I/2), úseky aglomeračního okruhu (dále jen „AO“):
11. Rudná (D5) – Unhošť (II/201),
12. Unhošť (R6) – Hřebeč (stávající trasa), vč. napojení Kladna,
13. Kralupy nad Vltavou (II/240) – Úžice (D8), umožňující vyloučení průjezdu městem Kralupy nad Vltavou,
14. mezi D8 (Úžice) a I/9 (Byškovice) s napojením na stávající trasu II/101 (Lobkovice), umožňující vazby Neratovic na D8,
15. obchvat Brandýsa nad Labem a Záp, obchvat Kostelce nad Labem,
16. přeložka Mstětice – Jirny (obchvat) s napojením do stávající mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) Jirny,
17. přeložka Jirny – Úvaly (I/12) – obchvat Úval,
18. obchvat Škvorce,
19. vedení v prostoru Sluštice – Křenice,
20. obchvat Jesenice, navrhované stavby na silnicích I. třídy:
21. přestavba silnice I/16 v úseku Slaný (R7) – Ješín,
22. silnice I/16 – obchvaty sídel (Mělník, Byšice, Vysoká Libeň) navrhované stavby na silnicích II. třídy a III. třídy:
23. trasa II/240 Tuchoměřice/Středokluky – Tursko – Debrno, umožňující s novým mostem v Kralupech nad Vltavou vazby Letiště Ruzyně na dálnici D8
24. lokální úpravy, přeložky, nové trasy, nová vedení a úpravy železničních tratí:
25. přestavba trati Praha – Kladno s napojením Letiště Ruzyně, nové vedení v úseku Unhošť – Kladno,
26. trasa Uhříněves – Strančice,
27. úprava napojení v Čelákovicích,
28. Zdice – Bavoryně, úpravy železniční tratě,
29. tunelová trasa Praha – Beroun, navrhovaná stavba v letecké dopravě:
30. rozvoj dráhového systému (paralelní dráha) Letiště Ruzyně,

b) stavby pro energetiku:
31. rozvodna 400 kV v areálu Elektrárny Mělník,
32. rozvodny 110 kV a jejich napojení na stávající vedení,
33. přeložka vedení 400 kV Úžice - Kozomín
34. vedení a přeložky 110 kV
35. předávací a regulační stanice na velmi vysokotlakých (dále jen „VVTL“) a vysokotlakých (dále jen „VTL“) plynovodech, příp. jejich napojení,
36. VTL plynovody Štolmíř – Svatbín a Veltrusy – Obříství (Dřínov),
37. VVTL plynovod Drahelčice – Háje (okres Příbram),
c) stavby vodovodních soustav:
38. nadsídelní vodárenské řady.

Článek 3

(1) Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES je znázorněno ve výkresech č. 1 „Hlavní výkres“ a č. 5 „Ochrana přírody a krajiny, ÚSES“ grafické části dokumentace ÚP VÚC PR.
(2) Na plochách zahrnutých do ÚSES je zákaz umisťování staveb s výjimkou liniových staveb pro dopravu a pro technické vybavení.

Článek 4

Limity využití území navrhovanými na úseku ochrany přírody a krajiny a znázorněnými ve výkresech č. 1 „Hlavní výkres“ a č. 5 „Ochrana přírody a krajiny, ÚSES“ grafické části dokumentace ÚP VÚC PR jsou území evropsky významných lokalit.

Článek 5

(1) Za veřejně prospěšné stavby (dále jen „VPS“) navrhované v ÚP VÚC PR jsou považovány ty stavby, které definuje § 108 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavby pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.
(2) VPS navrhované v ÚP VÚC PR jsou zakresleny ve výkresu č. 6 „Veřejně prospěšné stavby“ grafické části dokumentace ÚP VÚC PR.
(3) V seznamu jsou uvedeny VPS navržené ÚP VÚC PR. Označení uvedená v seznamu VPS odpovídají výkresu č. 6 „Veřejně prospěšné stavby“ z grafické části dokumentace ÚP VÚC PR. Nejsou v souvislé řadě, protože bylo ponecháno číslování převzaté z konceptu řešení ÚP VÚC PR. Podle výsledků projednání konceptu řešení a návrhu nebo v důsledku realizace byly některé VPS vypuštěny.

Označení
Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby
Dotčená katastrální území
Silniční doprava
D001
SOKP: úsek Ruzyně - Březiněves
Horoměřice, Zdiby
D003
SOKP: úsek Lahovice – Jesenice/Vestec
Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Vestec u Prahy, Zlatníky u Prahy
D004
SOKP: úsek Jesenice – Nupaky (D1) vč. napojení II/105 a vč. kolektorového propojení stávající křižovatky Jesenice na 11. km dálnice D1 s novou mimoúrovňovou křižovatkou (dále jen „MÚK“) Dobřejovice;
Dobřejovice, Dolní Jirčany, Herink, Jesenice u Prahy, Modletice u Dobřejovic, Nupaky, Osnice, Zlatníky u Prahy
D006
silnice II/101 obchvat Jesenice
Jesenice u Prahy, Osnice
D011
propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. vestecká spojka
Hole u Průhonic, Vestec u Prahy, Zdiměřice u Prahy
D012
silnice II/201 Jeneč – napojení na R6
Jeneč u Prahy
D013
dálnice D3 Jesenice – Hostěradice
Hostěradice, Jesenice u Prahy, Jílové u Prahy, Libeň u Libeře, Libeř, Luka pod Medníkem, Okrouhlo, Petrov u Prahy, Psáry, Zlatníky u Prahy
D014
rychlostní silnice R7 Jemníky – Lotouš - rozšíření na čtyřpruh, obchvat Lotouše, vč. doplnění MÚK
Byseň, Jemníky, Kvíc, Lotouš, Netovice, Slaný, Studeněves, Trpoměchy
D015
silnice I/9 Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby
Bašť, Bořanovice, Byškovice, Kojetice u Prahy, Líbeznice, Předboj, Sedlec u Líbeznic, Zdiby, Zlonín
D016
silnice I/9 Byškovice obchvat
Byškovice, Libiš
D017
silnice I/9 Kly – Mělník
Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tuhaň, Záboří u Kel
D018
silnice I/12 Běchovice – Úvaly, vč. napojení na stávající trasu
Dobročovice, Květnice, Škvorec, Tuklaty, Úvaly u Prahy
D019
SOKP: úsek D1 – Nupaky – Říčany (- Běchovice)
Kuří u Říčan, Nupaky, Říčany u Prahy
D021
silnice I/9 Mělník – úprava a nové vedení
Mělník
D022
silnice I/16 Mělník obchvat
Mělník
D023
silnice I/16 Byšice obchvat
Byšice, Liblice
D024
silnice I/16 Vysoká Libeň obchvat
Radouň, Vysoká Libeň
D025
AO: úsek (II/101) Rudná – Unhošť, přeložka
Červený Újezd, Drahelčice, Hořelice, Ptice, Svárov u Unhoště, Úhonice, Unhošť
D026
AO: úsek (I/61) Unhošť (R6) – Hřebeč, přeložka
Dolany u Kladna, Dubí u Kladna, Hřebeč, Kročehlavy, Malé Přítočno, Unhošt, Velké Přítočno
D027
silnice II/240 Tuchoměřice (R7) – Tursko, vč. napojení do MÚK Středokluky, úprava MÚK
Kamýk u Velkých Přílep, Kněževes u Prahy, Kněžívka, Kozinec, Lichoceves, Středokluky, Svrkyně, Tuchoměřice, Tursko
D028
silnice II/240 Tursko – Debrno; II/101 Debrno - Chvatěruby
Chvatěruby, Debrno, Dolany u Prahy, Kralupy nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou, Tursko
D029
AO: úsek (II/101) Chvatěruby – Úžice
Chvatěruby, Kozomín, Zlončice
D030
AO: úsek (II/101) Úžice – Byškovice, vč. obchvatu sídla Netřeba
Kopeč, Korycany, Netřeba, Odolena Voda, Postřižín, Úžice u Kralup nad Vltavou
D031
AO: úsek (II/101) Byškovice – Lobkovice
Byškovice, Čakovičky, Kojetice u Prahy, Lobkovice
D032
AO: úsek (II/101) obchvat Kostelce nad Labem
Jiřice u Kostelce nad Labem, Kostelec nad Labem
D033
AO: úsek (II/101) obchvat Brandýsa nad Labem a Záp
Brandýs nad Labem, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Popovice u Brandýsa nad Labem, Stránka u Brandýsa nad Labem, Zápy
D034
silnice II/245 Zápy napojení na silnici II/101
Ostrov u Brandýsa nad Labem, Zápy
D035
AO: úsek (II/101) Mstětice – Jirny – Úvaly
Horoušany, Jirny, Mstětice, Tlustovousy, Tuklaty, Úvaly u Prahy
D036
silnice II/116 Řevnice obchvat, most přes Berounku
Hlásná Třebaň, Řevnice, Zadní Třebaň
D037
silnice II/116 úprava Rovina – Mořinka, Mořina obchvat
Hlásná Třebaň, Lety u Dobřichovic, Mořina, Mořinka
D038
silnice II/116 Kuchař obchvat
Kuchař, Trněný Újezd
D039
silnice II/116 Chýnice obchvat
Chýnice, Dobříč u Prahy, Tachlovice
D040
silnice II/116 Chýnice – Zbuzany, přeložka
Jinočany, Zbuzany
D041
silnice II/101 Tachlovice – Rudná, přeložka
Hořelice, Mezouň, Nučice u Rudné, Tachlovice
D043
silnice II/238 Kladno (Poldi)
Dubí u Kladna, Kladno, Kročehlavy
D044
silnice II/101 Buštěhrad obchvat
Buštěhrad
D045
silnice II/118 Kladno – Švermov, úprava
Kladno, Motyčín
D046
silnice I/16 Slaný – Ješín, přeložka
Dolín, Ješín, Luníkov, Otruby, Slaný, Vítov, Žižice
D049
silnice I/118 Zlonice, přeložka
Bakov, Dolín, Drchkov, Dřínov u Zlonic, Zlonice
D050
silnice II/274 Mělnické Vtelno, rekonstrukce
Mělnické Vtelno
D051
silnice II/245 napojení Čelákovic na D11 (vč. nové MÚK na dálnici D11)
Čelákovice, Nehvizdy, Záluží u Čelákovic
D052
silnice II/272 Semice, úprava trasy
Přerov nad Labem, Semice nad Labem
D053
silnice II/272 Starý Vestec, přeložka
Starý Vestec
D054
silnice II/272 Kounice obchvat
Kounice
D055
silnice II/272 Český Brod, přeložka
Český Brod
D057
Sibřina, přeložka (III/33313 – III/0128)
Sibřina
D058
AO: úsek (II/101) Pacov – Sluštice, přeložka
Březí, Křenice u Prahy, Pacov u Říčan, Sluštice, Zlatá
D059
AO: (II/101) Škvorec obchvat
Škvorec
D061
silnice II/335 Lipany (SOKP) - Světice
Kuří u Říčan, Říčany u Prahy, Světice u Říčan, Voděrádky
D062
Světice obchvat
Otice u Svojšovic, Říčany u Prahy, Světice u Říčan, Voděrádky
D064
silnice II/107 Všechromy – silnice I/12
Říčany u Prahy, Svojšovice, Tehov u Říčan, Všechromy, Všestary u Říčan
D065
silnice II/107 Petříkov, přeložka
Petříkov u Velkých Popovic, Štiřín
D066
silnice II/107 Křížkový Újezdec, přeložka
Křížkový Újezdec
D067
silnice II/107 Sulice, přeložka
Sulice
D068
Jílové u Prahy - obchvatová komunikace (II/105)
Jílové u Prahy
D069
silnice II/104 Petrov, přeložka
Petrov u Prahy
D070
silnice I/61 Buštěhrad – Makotřasy, přestavba
Buštěhrad, Lidice
D071
Dolní Břežany obchvat (III/0031 – III/10115)
Dolní Břežany, Zlatníky u Prahy, Lhota u Dolních Břežan
D072
Ohrobec – Zvole, přeložka (III/10115)
Ohrobec, Zvole u Prahy
D074
silnice II/201 Unhošť, přeložka
Kyšice, Unhošť
D075
silnice II/606 Kyšice, přeložka
Kyšice
D076
silnice II/246 Cítov obchvat
Býkev, Cítov
D077
silnice II/236 Smečno obchvat
Smečno
D078
Pavlov obchvat (III/0067), mimoúrovňové křížení železniční tratě
Červený Újezd, Pavlov u Unhoště, Unhošť
D079
Modletice, úpravy komunikace (III/00320)
Modletice u Dobřejovic, Popovičky
D080
Nebřenice, úpravy komunikace (III/00320)
Chomutovice u Dobřejovic
D081
Radimovice, úpravy komunikace (III/00320)
Radimovice u Velkých Popovic
D082
silnice II/246 Brozánky, přeložka a nové napojení na I/16
Brozánky, Vliněves
D083
silnice II/240 Kralupy nad Vltavou, přeložka
Mikovice u Kralup nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou, Zeměchy u Kralup nad Vltavou
D084
silnice II/331 Stará Boleslav, přeložka
Borek nad Labem, Stará Boleslav
D085
Vyžlovka obchvat (silnice II/333)
Vyžlovka
D086
Vliněves obchvat (III/24637)
Vliněves
D087
Roztoky - Klecánky most
Klecany, Roztoky u Prahy
D088
Neratovice most
Mlékojedy u Neratovic, Neratovice
D089
Vrané nad Vltavou most (napojení na silnici II/102)
Vrané nad Vltavou
D090
silnice II/273 Střemy, přeložka
Střemy
D091
Křivenice, přeložka (III/24050)
Křivenice
D092
Dobrovíz, přeložka (III/0073)
Dobrovíz, Hostouň u Prahy
D093
Čelákovice, přeložka
Čelákovice
D094
doprovodná trasa k rychlostní silnici R4 Řitka – Baně
Jíloviště, Líšnice u Prahy, Mníšek pod Brdy
D095
silnice II/118 Kladno – mimoúrovňové křížení železniční tratě
Kročehlavy
D096
silnice II/118 Velká Dobrá – úprava trasy
Velká Dobrá
D097
rychlostní silnici R6: nová MÚK Kamenné Žehrovice
Kamenné Žehrovice
D098
silnice II/240 Velvary, přeložka
Uhy, Velvary
D099
dálnice D8: nová MÚK Odolena Voda
Dolínek
D100
dálnice D1: nová MÚK Čestlice
Čestlice
D101
silnice I/12 MÚK Chotouň vč. přeložky silnice III. třídy
Chotouň
D102
silnice I/12 MÚK Český Brod
Český Brod
D103
silnice II/108 Svatbín, přeložka
Svatbín
D104
Nučice obchvat (II/334)
Nučice, Výžerky
D105
Benátky – Výžerky, úprava trasy (II/334)
Vlkančice, Výžerky
D106
silnice II/331 Tišice – Chrást, přeložka
Chrást u Tišic, Kozly u Tišic, Přívory, Tišice
D107
rychlostní silnice R7: rekonstrukce MÚK Ruzyně sever
Kněžívka, Tuchoměřice
D108
silnice II/105 Kamenný Přívoz, přeložka
Kamenný Přívoz, Hostěradice
Železniční doprava
D122
Čelákovice, přeložka železniční tratě
Čelákovice, Záluží u Čelákovic
D123
Uhříněves – Svojšovice, přeložka (modernizace železniční tratě)
Kuří u Říčan, Otice u Svojšovic, Říčany u Prahy, Svojšovice, Voděrádky
D124
Hostivice – Jeneč, přeložka železniční tratě
(s možností napojení Letiště Ruzyně)
Dobrovíz, Hostivice, Litovice
D125
Malé Přítočno – Velké Přítočno, přeložka železniční tratě
Dolany u Kladna, Kročehlavy, Malé Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno
D127
Zdice – Bavoryně, úpravy železniční tratě
Bavoryně, Zdice
D128
Praha – Beroun, vysokorychlostní trať (tunel)
Beroun, Dobříč u Prahy, Loděnice u Berouna, Mezouň, Nučice u Rudné, Ořech, Svatý Jan pod Skalou, Tachlovice, Vráž u Berouna, Vysoký Újezd u Berouna, Zbuzany
Letecká doprava
D132
rozvoj Letiště Ruzyně
Dobrovíz, Hostivice, Litovice
Zásobování elektrickou energií
E01
rozvodna 400 kV v areálu Elektrárny Mělník
Křivenice
E05
rozvodna 110 kV Chýně
Chýně
E06
rozvodna 110 kV Dobřichovice
Dobřichovice
E07
rozvodna 110 kV Pavlov
Hostouň u Prahy
E08
rozvodna 110 kV Lichoceves
Lichoceves
E09
rozvodna 110 kV Jílové vč. napojení vedení
Březová u Zvole, Jílové u Prahy, Okrouhlo, Petrov u Prahy, Zvole u Prahy
E11
rozvodna 110 kV Úvaly vč. napojení vedení
Horoušany, Kozovazy, Mochov, Tlustovousy, Vyšehořovice
E12
rozvodna 110 kV Kostelec nad Černými Lesy vč. napojení vedení
Dobré Pole u Vitic, Svatbín
E13
rozvodna 110 kV Brandýs nad Labem vč. napojení vedení
Brandýs nad Labem, Popovice u Brandýsa nad Labem
E15
rozvodna 110 kV Klecany vč. napojení vedení
Klecany
E16
rozvodna 110 kV Zdice vč. napojení vedení
Zdice
E22
vedení 110 kV Třeboradice – Kbely
Veleň
E23
vedení 110 kV Kačice – Pchery
Jemníky, Kačice, Pchery, Saky, Smečno, Třebichovice
E25
vedení 110 kV Čechy Střed - Milovice
Čelákovice, Kozovazy, Mochov, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic
E26
vedení 110 kV Chodov – Uhříněves
Hole u Průhonic
E35
přeložka vedení 400 kV Úžice - Kozomín
Kozomín, Postřižín, Úžice u Kralup nad Vltavou, Zlosyň
E36
přeložka vedení 110 kV Veltrusy
Chvatěruby, Veltrusy, Zlosyň
Zásobování plynem
E37
VTL plynovod Veltrusy – Obříství
Dřínov, Újezdec u Mělníka, Úžice u Kralup nad Vltavou, Veltrusy, Zlosyň
E40
VTL plynovod Štolmíř – Svatbín, vč. RS Liblice
Bylany u Českého Brodu, Český Brod, Krupá u Kostelce nad Černými Lesy, Kšely, Liblice u Českého Brodu, Lstiboř, Přistoupim, Štolmíř, Svatbín
E42
napojení RS Třebestovice
Poříčany
E43
RS Polerady vč. napojení
Brázdim, Polerady u Prahy
E44
VVTL plynovod Drahelčice – Háje
Beroun, Bítov u Koněprus, Chrustenice, Drahelčice, Jarov u Berouna, Koněprusy, Loděnice u Berouna, Lounín, Málkov u Suchomast, Nučice u Rudné, Popovice u Králova Dvora, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Tmaň, Vráž u Berouna, Vysoký Újezd u Berouna
Zásobování pitnou vodou
V12
vodovod Nová Ves II – Český Brod (dokončení stavby)
Český Brod, Nová Ves II, Štolmíř
V17
vodovod Zeleneč – Jirny – Úvaly, vč. vodojemu
Horoušany, Jirny, Šestajovice u Prahy, Úvaly u Prahy, Zeleneč
V18
vodovod Vysoký Újezd – Mořina
Kozolupy, Loděnice u Berouna, Lužce, Mořina, Trněný Újezd, Vysoký Újezd u Berouna
V19
vodovod Veleň – Brázdim – Sluhy, vč. vodojemu
Brázdim, Polerady u Prahy , Sluhy, Veleň
V20
vodovod Říčany – Babice – Březí, vč. vodojemu Říčany
Babice, Březí u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany u Prahy, Strašín u Říčan,
V21
vodovod Nová Ves – Spomyšl – Býkev, vč. čerpací stanice Spomyšl
Jenišovice u Mělníka, Lužec nad Vltavou, Mlčechvosty, Spomyšl, Vepřek, Vraňany

Příloha č. 2
SEZNAM OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS