obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecní úřad Dolní Břežany STAVEBNÍ ÚŘAD Dolní Břežany
Vydáno dne 09. 12. 2006 (3247 přečtení)

stavební povolení na stavbu Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany VN, TS, kNN, chaty Okrouhle, Zahořany

Obecní úřad Dolní Břežany STAVEBNÍ ÚŘAD, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

Spisová značka SU-5005/06/Ok/I/SP/R
Dolní Břežany 30.11.2006
Oprávněná úřední osoba Ing. Pawingerová
tel..: 241 9103961.27
e-mail: pawingerova@dolnibrezany.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Obecní úřad Dolní Břežany, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. l písm. a/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.8.2006 podal

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325,120 21 Praha 2, kterého zastupuje JFT, V lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu
Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany VN, TS, kNN, chaty Okrouhle, Zahořany

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 777/3, 780/1, 781/1, 786/3, 787/1, 787/3, 787/14, 796/7, 832/5, 868, 883, p. p. k. 780/1 v katastrálním území Okrouhlo a 588/1, 633, 396 v k.ú. Petrov.

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí vydal dne 30. 3. 2005, č.j. Vod. 235-436/05/R-Smi Rozhodnutí - souhlas vodoprávního úřadu, nabytí právní moci dne 20. 4.2005

Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 18.11. 2005 č.j. 14379/97607/2005/OŽP-SM
Rozhodnutí - souhlas s umístěním stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa a ve
vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa,
nabytí právní moci dne 8.12. 2005

Stavba obsahuje:
• PS 01 a SO 01 - jednosloupová trafostanice do 400 kVA - 22/0,4
• SO 02 - podzemní kabelové vedení VN 22 kV
• SO 03 a SO 04 - podzemní kabelové vedení NN 1kV - propojení do stávající sítě a připojení chat

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude umístěna na pozemku pare. č. 777/3, 780/1, 781/1, 786/3, 787/1, 787/3, 787/14, 796/7, 832/5, 868, 883, p. p. k. 780/1 v katastrálním území Okrouhle a 588/1, 633, 396 v k.ú. Petrov, jak je zakresleno v situačních polohopisných výkresech č. P1/5/04 a č. P2/5/04 z 5/2006, které jsou součástí projektové dokumentace.
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Fejfar, ČKAIT 0600352; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Stanovisko Telefonica O2 - dojde ke střetu - dotčená metalická síť. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Veřejné komunikační sítě společnosti Telefonica 02 Czech republic, a.s. (dále VKS) Pro vytýčení je nutné kontaktovat zaměstnance Českého Telecomu.
Pří provádění stavebních zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení komunikační sítě (VKS), je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození VKS stavebními pracemi. Jedná se zejména o zajištění těchto podmínek. '
a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl. 324/1990 Sb.)
c) Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 15 dní před zahájením prací.
d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELEKOMU, a.s. pověřeného ochranou sítě {dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., či. 56, ČSN 74 3050).
h) Dojde-H při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom je možné provést zához.
i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.). které jsou součástí vedení, nesmí se ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna,
j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem
POS.
k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty, ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť vjezdů aj.) Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit ne
vzdálenost menší než l m (či. 275, ČSN 34 2100).
m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit stavby s veřejnou telekomunikační sítí. POS-PO Praha- Olšanská 6/2681, 160 84, Praha 3

Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na telefonní číslo 800 184 084, 33 129.
5. Podmínky ČEZ Distribuce: - podmínky z důvodu existence stávajícího energetického zařízení - nadzemní vedení vysokého napětí 22 kV bez izolace (napětí od l - 35 kV) vedení 52 - 17 Zvole, 52-16 Jílové, podzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV - vývody z TS obec Zahořany, kabelová trafostanice 22/0,4 kV -TS 61 2087 Zahořany, obec, nadzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV .
a) Před započetím zemních prací musí být trasy stávajících podzemních vedení v naší správě vytýčeny za účasti zástupce odd. Oblastní centrum provozu a poruchové služby JIH, pracoviště Říčany. Vytýčení provede na objednávku odd. Oblastní centrum provozu a poruchové služby JIH, pracoviště Říčany. Zemní práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
b) U nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.
c) Projektovou dokumentaci staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení nebo ke styku s venkovním vedením nízkého napětí požadujeme předložit k vyjádření. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s Českými technickými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 3300, ČSN 33 3301 pro stavbu silových vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Při souběhu a křižování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.
d) U nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při parcích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí) Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu Či zeminy.
e) Projektovou dokumentaci staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem je nutné předložit k vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín. Pro vydání souhlasu s prováděním Činnosti je nutné předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k provádění činnosti v ochranném pásmu.
6. Podmínky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech
a) Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
b) Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
c) Ohlášení všech zemních prací včetně přípravy staveniště tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klinicky vhodném období.
d) Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního řízení.
7. V průběhu výkopových prací je,nutné označit řádně objížďky, zajistit dostatečně nosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektů, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii o uzavření místních komunikací včetně situačního plánku na HZS Biskupská 7, Praha l, 11006, po box 5
8. Podmínky MěÚ Černošice, OŽP - odpadové hospodářství:
a) S veškerým odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami Č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o odstranění odpadu budou předloženy ke kolaudaci.
b) Po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie zeminy ani jiného odpadu.
c) Po uvedení transformační stanice do provozu bude při její údržbě docházet ke vzniku nebezpečných odpadů, u kterých je třeba řešit odstranění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady.
9. Podmínky MěÚ Černošice, OŽP - ochrana přírody:
a) Při výstavbě zemního kabelu přes potok nebude poškozen břeh ani dno potoka, Terén bude uveden do původního stavu. Při stavebních pracích nedojde k poškození ani kácení stávající zeleně a bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních Činnostech.
10. Podmínky MěÚ Černošice, OŽP - ochrana ZPF:
a) Bude-li záměrem dotčena zemědělská půda, projedná investor její nezemědělské využití s jejími vlastníky, popř. uživateli.
b) Pokud doba výstavby včetně uvedení pozemku do původního stavu přesáhne dobu jednoho roku, požádá investor orgán ochrany ZPF MěÚ Černošice prostřednictvím pověřeného MěÚ Černošice o dočasné odnětí této zemědělské půdy ze ZPF.
c) V případě poškození zařízení nacházejících se na dotčených pozemcích, porušení vodních poměrů nebo poškození komunikací zajistí investor nápravu na vlastní náklady.
d) Při výstavbě budou dodržovány zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona.
11. Podmínky MěÚ Černošice, OŽP - vodní hospodářství
a) Stavbou by neměly být dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě. Jejich křížení musí být odsouhlaseno jejich správci a provozovateli.
b) Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby budou uvedeny do původního stavu.
c) TS bude z hlediska havarijního úniku vodohospodářsky zajištěna.
d) V případě křížení s vodním tokem nebo v případě zásahu do zátopového území vodního toku musí být dodrženy podmínky ČSN 73 - 6822 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky.
e) způsob přechodů vodních toků musí být předem projednán s jejich správci
f) TS bude z hlediska havarijního úniku vodohospodářsky zajištěna.
12. Podmínky MěÚ Černošice odbor školství a kultury
a) Práce spojené s výstavbou nesmí poškodit památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR ani památky místního významu (kapličky, boží muka, kříže apod.) - výkopy musí být vedeny min. l m od jejich základů a terén je nezbytné uvést do původního stavu.
13. Podmínky Povodí Vltavy
- Křížení trasy vedení se Zahořanským potokem je nutné projednat se správcem toku.
- Trafostanice bude zabezpečena z vodohospodářského hlediska tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.
14. Podmínky Lesy České republiky
- nedojde ke kácení dřevin ani poškození okolních lesních porostů v nadzemní ani kořenové části
- výkopový materiál nebude ukládán do lesních porostů
- na lesní pozemek nebudou vjíždět žádné mechanismy
- terén bude po skončení prací uveden do původního stavu
- termín zahájení a ukončení prací bude telefonicky oznámen vedoucímu polesí Říčany - Ing. Němcovi, tel. 724523371
- v případě nedodržení podmínek a zjištění škod budeme požadovat náhradu v odpovídající výši
- za vstup na lední pozemek ajeho využití, včetně trafostanice požadujeme jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč, splatnou do 10 dnů po vydání územního rozhodnutí hotové do pokladny ústředí LZ.
- Předmětná plocha (trasa kabelu včetně ochranného pásma bude zaměřena geometrickým plánem, který vymezí celkový rozsah plochy určené k trvalému omezení v m2 a současně bude podkladem pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
- Bude předložen LZ komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech (zpracovává firma Příroda, s.r.o., Brandýs nad Labem, Riegrova 344)
15. Podmínky Lesy České republiky, OST Benešov
- v případě zásahu do břehového porostu bude tento zásah prokonzultován na místě se správcem toku
- kabelové vedení bude uloženo v rýze v hloubce nejméně l ,2 m od stávající nivelety toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry obě břehové hrany. Rýha bude vyplněna záhozovým kamenem min. na hloubku 0,5 m v celém profilu křížení.
- Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo při provozu díla
- Dno a břehy budou uvedeny do původního stavu, realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku
- Místo křížení bude trvale označeno označníky na obou břehových hranách
- Správa toků bude informována o průběhu prací, týkající se toků. Zahájení a ukončení prací na křížení toků bude oznámeno správci toků Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
16. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle §20 odst. 2 písmene i) vyhl. č. 132/1998 Sb. na
vhodných místech umístěn štítek s údaji o stavbě tak, aby byl viditelný pro vnější okolí. Bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
17. Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na komunikace a to v takovém rozsahu, aby byly sjízdně a schůdné po celou dobu výstavby. Případné znečištění bude a poškození komunikace musí stavebník na vlastni náklady ihned odstranit.
18. Po dokončení stavby podá stavebník, případně na podkladě plné moci jeho zástupce návrh na vydání
kolaudačního rozhodnutí podle § 30 vyhl.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Návrh bude doložen zejména souborným zpracováním geodetických prací potvrzeným odpovědným geodetem, dokladem o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné, revizí elektro, atesty, prohlášení o shodě na stavební prvky s požární odolností dle žák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů popř. dalšími doklady vyžádané stavebním úřadem.
19. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
20. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
21. Stavba bude prováděna dodavatelsky: Dodavatel stavby bude 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámen stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. l správního řádu):

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325,120 21 Praha 2

Odůvodnění:
Dne 7.8.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že stavba prochází územím správních obvodů Stavebního úřadu Dolní Břežany a Stavebního úřadu Jílové u Prahy v k.ú. Okrouhlo a k.ú. Petrov požádal stavební úřad Dolní Břežany Krajský úřad Středočeského kraje o určení stavebního úřadu pro vedení správního řízení. Krajský úřad Středočeského kraje dne 8. 9. 2006 stanovil, že řízení provede a rozhodnutí vydá stavební úřad dolní Břežany. V této souvislosti požádal též Stavební úřad Dolní Břežany o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Krajský úřad svým usnesením č. SZ 119379/2006KUSK ze dne 8. 9. 2006 prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí do 7. 11. 2006.
Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.
Vzhledem k tomu, že v žádosti nebyly veškeré podklady nutné pro vydání rozhodnutí, bylo dne 15. 11. 2006 řízení přerušeno a stavebník vyzván k doplnění. Po doplnění požadovaných dokladů dne 29. 11. 2006 bylo neprodleně pokračováno v řízení.
Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. ;
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. :

Stanoviska sdělili:
• Telefonica O2, č.j. 121179/06/CPH/MOO, ze dne 18.7. 2006
• TeliaSonera, zn. 602 -2006, dne 17. 7. 2006 :
• Pražská plynárenská, zn. 17681 /Bu/OSDS/2006, ze dne 27.4.2006
• ČEZ Distribuce, zn. MH 151/06, ze dne 25. 4. 2006
• Ministerstvo vnitra, č.j. SIK4-1058/K-2006, ze dne 18. 4. 2006
• Vojenská a ubytovací správa Praha, č.j. 6530/24567-ÚP/2006-7103/41, ze dne 13. 7. 2006
• Obec Petrov, ze dne 20. 7. 2006
• Správa a údržba silnic Kladno, č.j. 73656/04, ze dne 12. 7. 2004
• Policie České republiky, č.j. ORPZ-2-109/DI-2004, ze dne 7. 5. 2004
• Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, zn. 547/2004, ze dne 16. 4. 2004
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, č.j. HSKL 2-1609/KL-2004, ze dne 14. 7. 2004
• Zemědělská vodohospodářská správa, zn. 1051/04/P, ze dne 25.6. 2004
• Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, č.j. Kult 404/1158/04/S1, ze dne 16. 6. 2004
• Městský úřad Černošice, odbor školství a kultury, Č.j. Výst. 332-2119/04/Se, ze dne 23. 8. 2004
• Obecní úřad Okrouhlo, č.j. 192/4, ze dne 7. 7. 2004
• Obec Petrov, ze dne 20. 7. 2006
• Povodí Vltavy, zn. 2006/46184/243, ze dne 9. 10. 2006
• Lesy České republiky, lesní závod Konopiště, zn. 1350/208 ze dne 16. 9. 2004
• Lesy České republiky, lesní závod Konopiště, ze dne 24. 3. 2005
• Lesy České republiky, OST Benešov, zn. 797/2004, ze dne 14. 7. 2004

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Arcibiskupství pražské, Obec Okrouhlo, Marie Budáková, Jaroslava Zuvačová, Richard Šmíd, Jan Kučera, Jarmila Kolischová, Jarmila Šidáková, Jan Kubeš, Věra Barchánková, Jarmila Lehečková, Renata Barchánková, RNDr. Jiří Mareš, Milena Marešová, Jan Poustecký, Martina Poustecká, Obec Petrov, Lesy České republiky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle §21 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing Jitka Pawingerová vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15.den ode dne vyvěšení na úřední desce stavebního úřadu Dolní Břežany. Sejmutí písemnosti lze provést až následující den. Pokud připadne konec lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Vyvěšeno na internetu dne: 9.12.2006
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. JFT, V lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad

k vyvěšení na úřední desce, včetně orientačního zákresu akce:
2. Obecní úřad Okrouhle k vyvěšení na úřední desce, Okrouhle 99, 254 01 Jílové u Prahy
3. Obecní úřad Dolní Břežany k vyvěšení na úřední desce, 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany
4. Obecní úřad Petrov k vyvěšení na úřední desce, Hlavní 20, 252 81 Petrov u Prahy

veřejnou vyhláškou:
dotčeným vlastníkům nemovitostí, které jsou ovlivněn stavbou

dotčené správní úřady a organizace:
5. TelefónicaO2CRa.s., Olšanská 55/5, 13000 Praha3
6. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 110 00 Praha l
7. Správa a údržba silnic Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno
8. Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5
9. Policie ČR DI P-z, Zborovská 13, 150 93 Praha 5
10. ÚAPPSČ Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Biskupská 7,Box 5, 110 06 Praha l
12. Zemědělská vodohospodářská správa OPV Pracoviště Praha, K Jezeru 97, 102 00 Praha 10 - Hostivař
13. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
14. Lesy ČR závod Konopiště, Želetínka 12, 256 01 Benešov u Prahy
15. Lesy ČR správa toků, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
16. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Slezská 844, 130 00 Praha 3 zastoupena společností SITEL, spol. s.r.o., Nad elektrárnou 411, Praha 10
17. Pražská plynárenská a.s, U Plynárny 500, 14508 Praha 4
18. Ministerstvo vnitra, Olšanská - pošt. schránka 91 4, 130 00 Praha 3
19. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8/874, 405 02 Děčín
20. Obec Okrouhle, 25401 Okrouhlo 99
21. Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
22. Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov u Prahy

Ostatní:
Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16/56, 119 02 Praha
Marie Budáková, Černokostelecká 92/1170, 108 00 Praha 10
Jaroslava Zuvačová, Boleslavova 24/1527, 14000 Praha
Richard Šmíd, Přádova 6/2089, 182 00 Praha
Jan Kučera, 569 63 Lubná 293
Jarmila Kolischová, Dolní Maxov 222, 468 44 Josefův Důl
Jarmila Šidáková, Nad Alejí 25/1765, 16200 Praha
Jan Kubeš, Hlinice 169, 382 81 Besednice
Věra Barchánková, Petra Rezka 2/75, 140 00 Praha 4
Jarmila Lehečková, Čs.armády 3209, 272 01 Kladno
Renata Barchánková, Mochovská 33/522, 198 00 Praha
RNDr. Jiří Mareš, Nuselská 1/2, 140 00 Praha
Milena Marešová, Nuselská 1/2, 140 00 Praha
Jan Poustecký, Hlavní 3, 252 45 Březová - Oleško
Martina Poustecká, Poustecká 3, 252 45 Březová - Oleško

Na vědomí:
Městský úřad v Jílovém u Prahy stavební úřad, 254 01 Jílové u Prahy

Kopie katastrální mapy - orientační zákres akce ZDE[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS