obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Stavební povolení na stavbu
Vydáno dne 05. 10. 2006 (1882 přečtení)

Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany, Petrov

Obecní úřad  Dolní Břežany, STAVEBNÍ ÚŘAD, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany tel.. : 241 9103961.32
Spisová značka SÚ-5005/06/Ok/I/SP/z
Dolní Břežany 26.9.2006
Oprávněná úřední osoba Ing. Pawingerová
OZNÁMENI
O SLOUČENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ SE STAVEBNÍM A ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU    VYHLÁŠKOU
ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325, 120 21 Praha 2, kterého zastupuje JFT, V lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad
(dále jen "stavebník") dne 7.8.2006 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany, Petrov
na pozemku pare. č. 777/3, 780/1, 781/1, 786/3, 787/1, 787/3, 787/14, 796/7, 832/5, 868, 883, p. p. k. 780/1 v katastrálním území Okrouhle a 588/1, 633, 396 v k.ú. Petrov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, sloučené s územním řízením.
Nové podzemní kabelové vedení VN bude vedeno od stávajícího sloupu VN u stávající trafostanice v obci v souběhu se stávajícím kabelovým vedením NN. U mostu přes potok bude vybudována jednosloupová trafostanice. Žňové TS se vyvede podzemní kabelové vedení NN do stávající vrchní sítě NN v obci a do chatové oblasti.
Obecní úřad Dolní Břežany, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. l písm. a/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením §61 odst. l stavebního zákona zahájení stavebního řízení, které podle §32 odst. 3 stavebního zákona slučuje s územním řízením. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do
15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Dolní Břežany, stavební úřad, úřední dny Po a St 8,00 - 12,00 a 13,00- 17,00 hod).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 61 odst. l stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Jitka Pawingerová referent stavebního úřadu - oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15.den ode dne vyvěšení na úřední desce stavebního úřadu Dolní Břežany. Sejmutí písemnosti lze provést až následující den. Pokud připadne konec lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Vyvěšeno na Internetu Petrova 5. 10. 2006
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. JFT, V lukách 126, 507 81  Lázně Bělohrad
k vyvěšení na úřední desce, včetně orientačního zákresu akce.:
2. Obecní úřad Okrouhlo k vyvěšení na úřední desce, Okrouhlo 99, 254 01 Jílové u Prahy
3. Obecní úřad Dolní Břežany k vyvěšení na úřední desce, 5. května 78, 252 41  Dolní Břežany
4. Obecní úřad Petrov k vyvěšení na úřední desce, Hlavní 20, 252 81  Petrov u Prahy
veřejnou vyhláškou:
dotčeným vlastníkům nemovitostí, které jsou ovlivněny stavbou
dotčené správní úřady:
5. Telefónica 02 ČR a.s., Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3
6. ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325, 12021  Praha 2
7. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 110 00 Praha l
8. Správa a údržba silnic Kladno, Železárenská 1566, 272 01  Kladno
9. Povodí Vltavy, Grafická 36, 15021 Praha 5
10. Policie ČR DI P-z, Zborovská 13, 15093 Praha 5


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS