obec PETROV
Dnešní datum: 21. 01. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 591 nalezených)

Volby za Zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 25.08.2010)
konané ve dnech 15. a 16. října 2010.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
V souladu s ustanovením § 15 písmo g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Petrov, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad, Hlavní 30, 252 81 Petrov
V Petrově, dne 25. srpna 2010
WoIÍováDana, starostka obce

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 13.08.2010)
se bude konat v úterý dne 24. srpna 2010 od 19,00 hod. na Obecním v Petrově.
Wolfová Dana,  starostka obce
 
Program:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 03.08.2010)
Veřejná vyhláška - PROBIKE s.r.o. Petrov má na FÚ uloženy písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2010)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání:
Ing. Josef Hruška, PhDr., nar. 23. 8. 1974, Vršovická 776/41, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
kterého zastupuje spol. STUDIO DD+ s.r.o., Ing. Kamil Dvořáček, IČ 27640167, Žižkova 45, 262 03
Nový Knín. Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2010)
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Petr Kaše, nar. 10.9.1972, Pod Ďáblem 936, 252 81 Petrov u Prahy,
Lucie Kašová, nar. 25.9.1973, Pod Ďáblem 936, 252 81 Petrov u Prahy
Podrobně ZDE.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 26.07.2010)
Veřejná vyhláška - Jiří Hejzlar Petrov má na FÚ uloženy písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - domovní vrtaná studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 166/2 v katastrálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 11.06.2010)
se bude konat v úterý dne 22. června 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce

Zastupitelstvo obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 01.06.2010)
schválilo na svém zasedání dne 25. května 2010 pod bodem 3) počet členů zastupitelstva obce Petrov na další volební období – 7 (slovy: sedm).Dokument ZDE.
Wolfová Dana, starostka obce

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 01.06.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - neveřejná vrtaná studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 410/15 v katastrálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 17.05.2010)
se bude konat v úterý dne 25. května 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb.
(webmaster, Úřední deska, 12.05.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
další podrobnosti najdete ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 03.05.2010)
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Marian Videka, nar. 1.10.1979, Krupná 2171/12,14300 Komořany-Praha 4
(dále jen "žadatel") podal dne 26.4.20 IO žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: neveřejná vrtaná studna na pozemku parc. Č. 410/15 v katastrálním území Petro v u Prahy. Podrobně ZDE.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(webmaster, Úřední deska, 12.04.2010)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14c písmo f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010, o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1.: Obecní úřad, Hlavní 30, 252 81 Petrov
V Petrově, dne 9. dubna 2010

Wolfová Dana, starostka obce


Finanční úřad Praha 3
(webmaster, Úřední deska, 17.03.2010)
Veřejná vyhláška - Eduard Svoboda Petrov má na FÚ uloženu písemnost. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 05.03.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - změnu tavby: rodinný dům, vodovodní přípojka včt. VŠ, domovní část elektrické přípojky ze stávajícího pilíře měření, žumpa o užit.objemu 15 m3 včt. kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 243, 244/15, 610 v katastrálním území Petro v u Prahy. Podrobně ZDE

CELNÍ ÚŘAD Praha D1
(webmaster, Úřední deska, 04.03.2010)
Logistický terminál Nupaky 148, 251 01 Říčany, Telefon 323613212, fax 323613786
Věc: Oznámení o uložení písemnosti
V souladu s ustanovením § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamujeme uložení písemnosti:
Rozhodnutí č.j.: 271/2010-176800-021 Rozhodnutí ze dne 12.01.2010
Příjemce písemnosti: Pan Josef Kinduch, Hlavní 30, 25281 Petrov
Podrobně najdete oznámení ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení. Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 100/15, 100/33 v katastrálním území Petrov u Prahy. Oznámení naleznete ZDE

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
se bude konat v úterý dne 9. března 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Projednání závěrečného účtu obce r. 2009
4.Cena vody na rok 2010
5.Smlouva o spolupráci – likvidace odpadu v Bohulibech
6.Smlouva o zřízení věcného břemene
7.Čistá řeka Sázava


Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 22.02.2010)
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Petrova podle § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje zahájení
řízení o územním plánu Petrova.
Veřejnou vyhlášku naleznete ZDE
Text návrhu, odůvodnění, mapy atd. naleznete ZDE

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2010)
Závěrečný účet za rok 2009 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněni pozdějších předpisů dle § 17 naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.02.2010)
Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž. sítí, zpevněných ploch a bazénu.
Rozhodnutí najdete ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
Výzva. Vyjádření k podanému odvolání - Růžena Rafajová Praha 6
Výzvu najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
oznámení o spojení územního řízení ( změny) a řízení o změně stavby před jejím dokončením, zahájení společného řízení a pozvání kveřejnému ústnímu jednání. 
Rodinný dům o l.b.j., vodovodní přípojka včt. VŠ, domovní část elektrické přípojky ze stávajícího pilíře měření, žumpa o užit.objemu 15 m3 včt. kanalizační přípojky na pozemku parc. č.243, 244/15, 610 v katastrálním území Petro v u Prahy.
Oznámení naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž, sítí, zpevněných ploch a bazénu na pozemku parc. č. 140/74 v katastrálním území Sázava u Petrova.
Podrobně zde

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 18.12.2009)
se bude konat ve středu 30. prosince  2009 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Rozpočet na rok 2010

Wolfová Dana, starostka obceZasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 02.12.2009)
se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 21.10.2009)
Veřejná vyhláška - Milan Marek Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
se bude konat ve čtvrtek 15. října 2009 od 19,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce.
Program naleznete zde

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - vrty pro instalaci tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu na pozemku 244/17 a 244/18 Petrov u Prahy.
Podrobně zde

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2009)
Veřejná vyhláška - Jiří Hejzlar Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.09.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům na pozemku 140/76 Sázava u Petrova
Podrobně zde

Městký úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 17.09.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 197/30 v k.ú. Sázava u Petrova najdete ZDE

Městský úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 570/4 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2009)
Oznámení o zahájení územního řízení - 6 vrtů pro instalaci vodního čerpadla systému země - voda pro vytápění RD na parc. č. 244/17, 244/18 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
se bude konat v pondělí 31. srpna  2009 od 19,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Wolfová Dana, starostka obce

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtový výhled
3.Rozpočtové opatření
4.Prodej pozemků č. par. 560/85 a 560/86 v k.ú. Petrov u Prahy
5.Oprava komunikace v ulici „Ke  Stráni“

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
spojení územního a stavebního řízení - stavba rodinného domu a ČOV na poz. 140/76, kat území Sázava u Petrova.
Celý dokument naleznete ZDE

Městký úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 162/2 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Záměr obce Petrov prodat pozemky
(webmaster, Úřední deska, 12.08.2009)
č. par. st.p. 560/86 o vyměře 49 m2 v kat. území Petrov u Prahy
a č. par. 560/85 o vyměře 193 m2 v kat. území Petrov u Prahy
Více v dokumentu který naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.08.2009)
stavební povolení - el. přípojka NN pro chatu ev. č. 496 Petrov. Dokument najdete ZDE

Městký úřad Černošice - odbou územního plánování a stavebního řádu
(webmaster, Úřední deska, 05.08.2009)
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1. ÚPA Březová Oleško.
Podrobnosti najdete ZDE.

Městský úřad Jílové vyhlašuje výběrové řízení
(webmaster, Úřední deska, 30.07.2009)
na obsazení pracovní pozice vedoucí úřadu - tejemník. Lhůta pro podání přihlášky 31. 8. 2008.
Podrobnosti řízení najdete bv přiloženém dokumentu.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.07.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - ČEZ Distribuce a.s.stavební povolení na el. přípojku pro pozemek 784/2 Okrouhlo
Podrobně zde

Městký úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 03.07.2009)
spojení územního a stavebního řízení - stavba rodinného domu na poz. 140/79, 140/180 kat území Sázava u Petrova.
Podrobně ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2009)
rozhodnutí o změně využití území z "pozemek" na "pastvina" parc. č. 211/1.
Podrobně ZDE

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2009)
Veřejná vyhláška - Jan Marek Petrov má na FÚ uloženu daňovou písemnost. Podrobnosti ZDE.

Městký úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2009)
elektrická přípojka k p.č.784/2, 787/3, 869 k.ú Okrouhlo a 396, 588/1 k. ú. Petrov.
Podrobně zde.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.06.2009)
úzmního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozmku 162/2
Dokument najdete ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 29.05.2009)
vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na volné pracovní místo: hlavní účetní finančního odboru města.
Podrobnosti najdete ZDE

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7196 hl.)
 
-Celkem ano (6034 hl.)
 
-Spíše ne (5053 hl.)
 
-Nevyhovuje (5350 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 23633
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS