obec PETROV
Dnešní datum: 20. 07. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 559 nalezených)

Rozhodnutí
(webmaster, Úřední deska, 04.01.2012)
změna stavby před jejím dokončením. Rozhodnutí naleznete ZDE.

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území
(webmaster, Úřední deska, 30.12.2011)
přírodní pomátky Třeštibok naleznete ZDE, přílohu 2 mapy ZDE.


Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 01.12.2011)
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území. Studničný Jaroslav

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostu
(webmaster, Úřední deska, 30.11.2011)
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatelé dotčených pozemků o odstranění a ořezání stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný průjezd komunikacemi, zejména průjezd popelářských vozů.
Průřez proveďte do 15.12.2011
Po tomto termínu bude prořez provádět obec Petrov.

V Petrově 29.11.2011
Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov, Wolfová Dana


Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.11.2011)
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Ing. petr Kubát rodinný dům. Celé rozhodnutí nalezenete ZDE.

INFORMACE o konání ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 19.11.2011)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov

Místo konání: sál - Obecní úřad Petrov

Doba konání:  28. listopadu  2011 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014
4. Prodej pozemku č.par. 164/2 k.ú. Sázava u Petrova
5. ZŠ Davle – příspěvek na primární prevenci – psycholog
6. Smlouva o obstarání věci – Útulek pro psy - Na Bouchalce

V Petrově, dne 16. listopadu 2011

Wolfová Dana,  starostka obce

Rozhodnutí o umístění stavby
(webmaster, Úřední deska, 04.11.2011)
stavební povolení - Petrov, Nové Chody kNN p. Dvořáček p.č. 67/16 číslo stavby IV-12-6011649 více zde

Oznámení veřejných projednání
(webmaster, Úřední deska, 04.11.2011)
posudku a současně dokumentace - "D3 - Středočeská část"více zde.

Krajský úřad Středočeského kraje
(webmaster, Úřední deska, 01.11.2011)
Rozhodnutí - s účinností od 1. listopadu 2011  Krajský úřad Středočeského kraje určuje Městský úřad Jílové u Prahy k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Petrov. Přiložený dokument: zde

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 31.10.2011)
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Jaroslav Studničný, nar. 20.6.1965, Rakovského 3164/12,14000 Praha 4. Více v přiloženém dokumentu.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.10.2011)
oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Ing. Petr Kubát, nar. 27.10.1969, V Hranicích 166,25241 Dolní Břežany (dále jen "stavebník") dne 15.7.2011 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu: rodinný dům, vč.zpevněných ploch, vnějšího schodiště a přípojek vodovodní, kanalizační a elektropřípojky. Celý dokument naleznete ZDE.

Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2011)
oznámení o výběrovém řízení čís. SHMS/090/2011 na zjištění zájemce o koupi id.1/2 nemovitostí v katastrálním území Petrov u Prahy. Popis předmětných nemovitostí, cena atd. jsou zveřejněny v přiloženém dokomentu.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 13.10.2011)
povoluje podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona výj imku z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby " Zahradní altán a dřevnik " Petrov, pozemek rodinného domu č.p. 294 (dále jen "stavba altánu") na pozemku parc. č. 53/4 v kata trálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Obecní úřad Petrov zveřejňuje
(webmaster, Úřední deska, 11.10.2011)
podle §9 zákona Č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) informaci Ministerstva životního prostředí o posudku k záměru "D3 - Středočeská část"
Do posudku je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Petrově v úředních hodinách: pondělí a středa 8,00 - 16,00 hod. Více ZDE.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
(webmaster, Úřední deska, 11.10.2011)
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZdistribuce, a. s. do 15. listopadu tohoto roku. Podrobně ZDE.

Záměr obce Petrov prodat pozemky
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2011)
v kat. území Sázava u Petrova. Čísla parcel, výměry a další naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 28.09.2011)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV., kterou zastupuje Mašek ELEKTRO s.r.o., IČ 27651584, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou (dále jen "stavebník") dne 1.8.2011 podal žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu:
Petrov - Nové Chody kNN p.Dvořáček p.č.67/16 číslo stavby IV-12-6011649 na pozemku parc. č. 58/3, 6711, 67/16, 67/19, p. p. k. 621 v katastrálním území Petrov u Prahy.Podrobně dokoment ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 15.09.2011)
Územní rozhodnutí - STOREAL a.s., IČ 27061337, Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, kterou zastupuje PRlSVICH, s.r.o., IČ 27101053, Na Náměstí 63, 252 06 Davle.  
Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc. č, 449/30 - orná půda, parc. č. 449/31 - orná půda, p.p.k, 449/30 (část parc. č. 44911 - orná půda), vše v katastrálním území Petro v u Prahy, (dále jen "dělení a scelování pozemků"). Dokument naleznete podrobně ZDE.

INFORMACE o konání ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 09.09.2011)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov.
Místo konání: sál - Obecní úřad Petrov
Doba konání: 20. září 2011 od 19,00 hodin
Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření
3. Přijetí dotace na knihovnu
4. Projednání záměru prodeje pozemku č.par. 164/2 k.ú. Sázava u Petrova
5. Smlouva - Elektronická spisová služba
6. Finanční dar ZŠ Davle - provoz, výuka a ustájení školního koně
V Petrově, dne 9. září 2011
Wolfová Dana starostka obce

Městský úřad Jílové u Prahy Odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 09.09.2011)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vydání povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1, písmo b) bod 1. a o dodatečné stavební povolení vodního díla (vrtané studny), situovaného na pozemku parc. č. 483/33 v katastrálním území Petrov u Prahy,
Celý dokument naleznete ZDE.

Obec Petrov vyhlašuje
(webmaster, Úřední deska, 01.09.2011)
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa finanční referent obecniho úřadu - poloviční pracovní úvazek. Podrobnosti naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 08.08.2011)
Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "bazén, opěrné zídky, zahradní altán, dřevník " petrov, pozemek rodinného domu č.p. 294. 
Dokument je přístupný zde.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 23.07.2011)
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
STOREAL a.s., IČ 27061337, Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, kterou zastupuje PRlSVICH, s.r.o., IČ 27101053, Na Náměstí 63, 252 06 Davle
podal dne 21.4.20 II žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc. č. 449/30, 449131 a p.p.k. 449/3 v katastrálním území Petrov u Prahy a žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: " PETROV - RODINNÉ BYDLENÍ" Petrov u Prahy.
22. srpna 2011 (pondělí) v 13:30 hodin. Dokument naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 21.07.2011)
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: "garáž" Sázava u Petrova.  Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.06.2011)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení. Zuzana Holá, nar. 7. 8. 1974, V Zátiší 198, Petrov-Chlomek, 252 06 Davle. Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy Odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 30.06.2011)
oznámení o zahájení vodoprávního řízení na žádost Jana a Marie Pousteckých Okrouhlo Podrobnosti ZDE

INFORMACE o konání ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 03.06.2011)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov
Místo konání: sál - Obecní úřad Petrov
Doba konání: 13. června 2011 od 19,00 hodin
Navržený program:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
V Petrově, dne 3. června 2011

Wolfová Dana starostka obce


Městský úřad Jílové u Prahy Odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 03.06.2011)
oznámení o zahájení vodoprávního řízení
na žádost Vojtěcha Kopičky, Dar. 4. 12. 1952 a Marcely Kopičkové, Dar. 20. 9. 1956 Cukrovarská 866/6,19600 Praha 9.  Podrobnosti ZDE.

Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby nedobrovolné
(webmaster, Úřední deska, 03.06.2011)
Důvod upuštění od dražby: Dražebník tímto v souladu s ustanovením § 46 odstavec (I) písmeno b) zákona č. 26/2000 Sb., upouští od dražby na základě řádně doručené písemné žádosti navrhovatele. Podrobně ZDE.

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 23.05.2011)
Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov naleznete ZDE.

Soudní exekutor JUDr. Jablonská Eva, Exekutorský úřad Praha 6
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2011)
vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška). Podrobně ji naleznete ZDE.

Městský úřad Černošice odbor dopravy
(webmaster, Úřední deska, 13.05.2011)
částečná uzavírka komunikace  v Měchenicích,
komunikace: silnice č. II / 102 v úseku: mezi křižovatkami se sil. II/1021 a III/1021a (průtah Měchenicemi) z důvodů: oprava komunikace      
termín: od 17.5.2011   do   20.5.2011     Termíny a další podrobnosti naleznete ZDE.

Městský úřad Černošice odbor dopravy
(webmaster, Úřední deska, 05.05.2011)
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů., povoluje úplnou uzavírku komunikace Petrov – Jílové u Prahy. Termíny a další podrobnosti naleznete ZDE.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 05.05.2011)
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - jímž se uvedeným daňovým subjektum nacházející se v obvodu územní pusobnosti stanovuje za nemovitosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011. Celá vyhláška je ZDE.

Dražební vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 03.05.2011)
číslo: N 69/2011 - konání veřejné dražby nedobrovolné - podrobnosti naleznete v připojeném dokumentu.

Veřejná vyhláška o doručení
(webmaster, Úřední deska, 28.04.2011)
Josef Kinduch, nar. 20.04.1979 trvale bytem Hlavní 30, Petrov u Prahy má v kanceláři Č. 27 Městského úřadu Jílové u Prahy uloženou písemnost k vyzvednutí. Podrobně je vyhláška ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 14.04.2011)
rozhodnutí o umístění stavby - opěrná zeď na pozemku parc. Č. 223/9 st.p. 126 v katastrálním území Petrov u Prahy naleznete ZDE.

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 31.03.2011)
Obecní úřad Petrov oznamuje vydání opatření obecné povahy č. 1/2011 kterým je

ÚZEMNÍ PLÁN PETROVA. 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. dubna 2011.
Celé znění Veřejné vyhlášky naleznete ZDE.
Další dokumenty k územnímu plánu naleznete ZDE.


Obecně závazná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 31.03.2011)
obce Petrov č. 2/2011 o regulaci hlučných činností se nachází ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy, odbor hospodářsko - správní
(webmaster, Úřední deska, 29.03.2011)
Veřejná vyhláška o doručení
Josef Kinduch, nar. 20.04.1979 trvale bytem Hlavní 30, Petrov u Prahy má v kanceláři č. 27 Městského úřadu Jílové u Prahy uloženou písemnost k vyzvednuti. Podrobně ZDE.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 24.03.2011)
Obecní úřad Petrov rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") takto: Podle § 32 odst. 2. písm d) správního řádu se účastníku řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Jíl k o v é Jiřině, nar. 28.6.1984, tr. pobyt na adrese K Nádraží 29, 252 81 Petrov, vedené podle § 12 odst. 1 písmo c) zákona Č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel) ustanovuje opatrník pan Lukinič Vladimír 4.7.1952, Nové Bytovky 128,25281 Petrov. Usnesení je k nahlédnutí zde.

Veřejné projednání
(webmaster, Úřední deska, 16.03.2011)
návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se koná v ponděli 2. května 2011 v 10,00 hod. v kongresovém sále Top Hotelu Praha, Blažimská 4, Praha - Chodov. Podrobně ZDE.

Kontakty
(webmaster, Úřední deska, 15.03.2011)
na detašované pracoviště Č5Ú Praha - západ naleznete ZDE

Závěrečný účet obce za rok 2010
(webmaster, Úřední deska, 14.03.2011)
zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17 naleznete ZDE.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTV A OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 14.03.2011)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní' zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov
Místo konání: sál- Obecní úřad Petrov
Doba konání: 29. března 2011 od 18,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Vydání Územního plánu Petrova
3. Projednání závěrečného účtu obce r. 2010
4. Rozpočtové opatření
5. Obecně závazná vyhláška č.l/2011 o regulaci hlučných činností
6. Zásady pro způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství, názvy a označování budov čísly pro území obce Petrov
7. Cena vody na rok 2011
8. Nájemní smlouva - část pozemku 560/1v k.ú. Petrov u Prahy
9. Příspěvek - akce Čistá řeka Sázava
10.Příspěvek - akce Čendův běh
11.Prodej akcií ČS

V Petrově, dne 11. března 2011

Wolfová Dana starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. března 2011

Text v příloze.


Oznámení Českého statistického úřadu
(webmaster, Úřední deska, 07.03.2011)
ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice naleznete ZDE.
Přílohy: sčítací obvody, sčítací komisaři - Bohuliby, Chlomek Petrov.
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Aktualizovaný seznam z 7.3.2011

Městský úřad Jílové u Prahy - odbor hospodářsko - správní
(webmaster, Úřední deska, 28.02.2011)
Veřejná vyhláška o doručení. Josef Kinduch, roč. 20.04.1979 trvale bytem Hlavní 30, Petrov u Prahy má v kanceláři Č. 27 Městského úřadu Jílové u Prahy uloženou písemnost k vyzvednutí. Písemnost je vedena pod číslem jednacím: Č.j.: 218/2011/JuP.Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 08.02.2011)
Oznámení o zahájení vodoprá vního řízení - Vlasta Cieslarová - vrtaná studna hl. 30,0 m, o 0254 mm s vystrojením z trubek PVC-TL 0 160 mm a povolení nakládání s podzemními vodami z tohoto vodního díla v množství: průměrně 0,01 I/s max.. 0,02 I/s max. 6,0 m3/měs. max. 72,0 m3/rok. Celý dokument naleznete ZDE.

Informace o dokumentaci
(webmaster, Úřední deska, 18.01.2011)
vlivů záměru "D3 - Středočeská část" na životní prostředí k nahlédnutí na OÚ - podrobnosti naleznete ZDE

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6909 hl.)
 
-Celkem ano (5805 hl.)
 
-Spíše ne (4906 hl.)
 
-Nevyhovuje (5190 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22810
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS