Výroční zpráva 2013

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 30. 03. 2014

o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2013

Obec Petrov u Prahy vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2013. 

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2013 nebyly podány  na OÚ Petrov žádné žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.,

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2013 nebylo podáno na OÚ Petrov žádné odvolání vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2013 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí OÚ Petrov vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2013 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému nevydává OÚ Petrov žádné další (doplňující) informace k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.