M Ě S T O Č E R N O Š I C E městský úřad Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 24. 01. 2006

pracoviště Černošice: tel. 251081523 fax 251640328
pracoviště Praha: tel. 221982465 fax 221982275
e-mail: frantisek.dvorak@mestocernosice.cz

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍPodle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo vedoucího úředníka – vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice.

Název územního samosprávného celku: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Druh práce a místo výkonu práce: řízení práce odboru zabezpečujícího komplexní výkon agend obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle těchto právních předpisů:
379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona ……. (zákon o azylu)
Mezinárodní smlouva č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
Mezinárodní smlouva č. 34/1998 Sb., Úmluva o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí
pracoviště Praha

Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
a) vysokoškolské vzdělání dosažené v těchto oblastech oborů: právo, sociální zabezpečení, sociální pomoc, sociální prevence, speciální pedagogika,
b) schopnost vést kolektiv 25 – 30 podřízených zaměstnanců,
c) samostatnost,
d) dobrá znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou prací,
e) uživatelská znalost práce na PC,
f) řidičské oprávnění skupiny B,
g) minimálně pět let praxe ve veřejné správě nebo v oborech požadovaného vzdělání,
h) čistý trestní rejstřík,
i) negativní lustrační osvědčení.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce? u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem? pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) lustrační osvědčení

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Lhůta pro podání přihlášky: do 15 hodin dne 23. 2. 2006

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce

Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů!

Praze dne 16. 1. 2006

Bc. František Dvořák
tajemník Městského úřadu Černošice

Vyhlášení výběrového řízení vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne …………….

Vyhlášení výběrového řízení sejmuto z úřední desky Městského úřadu Černošice dne ……………………