Výroční zpráva 2004

Autor: Radka Kratochvílová <kratochvilova(at)petrovuprahy.cz>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 22. 03. 2005

o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2004.

Obec Petrov vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu v Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2004.

            1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2004 nebyla podána na OÚ Petrov žádná žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb..

            2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.

V roce 2004 nebylo podáno na OÚ Petrov žádné odvolání vztahující se k zák. 106/1999 Sb.

            3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu.

V roce 2004 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí OÚ Petrov vztahující se k zák. 106/1999 Sb.

            4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím.

V roce 2004 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

            5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému nevydává OÚ Petrov žádné další (doplňující) informace k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

V Petrově dne 22.3.2005