obec PETROV
Dnešní datum: 19. 02. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 9. listopadu 2010, od 18,00 hodin.
Vydáno dne 23. 11. 2010 (1532 přečtení)Přítomni: Benedikt Štěpán, Hessingová Iveta, Lesák Jiří, Lukinič Vladimír, Němeček Jiří,
Šetl Josef, Wolfová Dana.

Zasedání zastupitelstva obce Petrov bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadní starostkou obce
pí Wolfovou (dále jako "předsedající").
Starostka přivítala všechny přítomné členy nově zvoleného zastupitelstva a občany.
Poděkovala bývalému zastupitelstvu za jeho činnost v minulém volebním období.

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace o ustavujícím zasedání byla
na úřední desce Obecního úřadu Petrov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 1.11.2010 do 9.11.2010. Současně byla zveřejněna na elektronické desce':

Předsedající konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 - všech
členů zastupitelstva) tudíž je usnášeníschopné.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Předsedající přečetla slib a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova "slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha Č. 1).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu: Ing. Vorel Otakar, Hessingová Iveta
a zapisovatelem zápisu pí Kratochvílovou Radku. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v určuje ověřovateli zápisu Ing. Vorla Otakara, Hessingovou Ivetu
a zapisovatelem zápisu pí Kratochvilovou IRadku
Hlasování: Pro: 7 Proti: O Zdrželi se: O
Usnesení bylo schváleno

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
I. Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
- uvolnění
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
II. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finaněnlho a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba ělenůfinančniho výboru
- volba členů kontrolního výboru
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
IV, Diskuse
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno

Dotaz pí Šmigolové P. zda nemá vést zasedání nejstarší člen zastupitelstva. Pí starostka -
zasedání může vést dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva.

Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
- předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov schválilo zvolení jednoho místostarosty
Hlasování: Pro: 7 Proti: O Zdrželi se: O
Usnesení bylo schváleno

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
-předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §
71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce Petro v v souladu s §84 odst. 2 písmo k) zákona o obcích určuje, Že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: Pro: 7 Proti: O Zdrželi se: O
Usnesení bylo schváleno

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: - předsedající konstatovala, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající
vyzvala všechny členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případě po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba místo starosty.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva p. Šefl Josef navrhl zvolit do funkce starosty pí Wolfovou Danu.
člen zastupitelstva p. Benedikt Štěpán navrhl zvolit do funkce starosty pí Hessingovou Ivetu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí starostou p. Hessingovou Ivetu
Hlasování: Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: O
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí starostou Wolfovou Danu
Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0
Usnesení Č. 6 bylo schváleno

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
starostka Wolfová D. navrhla zvolit do funkce místotsarosty p. Šefla Josefa,
člen zastupitelstva p. Benedikt Štěpán navrhl zvolit do funkce místostarosty pí Hessingovou
Ivetu .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí místostarostou p. Šetla Josefa
Hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se: O
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí místostarostou p. Hessingovou Ivetu
Hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se: O
Usnesení nebylo schváleno

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva a jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy finančního nebo kontrolního
výboru nemůže být starosta, místo starosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na obecním úřadu.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Petrov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Starostka Wolfová Dana navrhla p.Hessingovou Ivetu.
Člen zastupitelstva p. Hessingová Iveta navrhuje p. Benedikta Štěpána,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí předsedu finančního výboru Hessingovou Ivetu
Hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí předsedu finančního výboru Benedikta Štěpána
Hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se O
Usnesení nebylo schváleno

Volba předsedy kontrolního výboru.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy;
starostka p. Wolfová D. navrhla p. Lukiniče Vladimíra,
člen zastupitelstva Hessingová I. navrhla p. Benedikta Štěpána.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí předsedu kontrolního vVboru Lukiniče Vladimíra
Hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
:
Zastupitelstvo obce Petrov volí předsedu kontrolního výboru Benedikta Štěpána
Hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se O
Usnesení nebylo schváleno

Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy:
starostka Wolfová D. navrhla p. Daňka Jiřího,
člen zastupitelstva Hessingová I navrhla Šmigolovou Pavlu.
člen zastupitelstva Němeček J.navrhl Benedikta Štěpána .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí členem finančního výboru Daňka Jiřího
Hlasování: Pro 4 hlasy Proti O Zdrželi se 3 hlasy
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí členem finančního výboru Šmigolovou Pavlu
Hlasování: Pro 3 Proti O Zdrželi se 4
Usnesení nebylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov volí členem finančního výboru Benedikta Štěpána
Hlasování: Pro 7 Proti 0¨Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
starostka Wolfová D. navrhla p. Lesáka Jiřího, p. ěmečka Jiřího)
člen zastupitelstva Hessingová I. navrhla Bílou Kateřinu .
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Petrov volí členem kontrolního výboru Lesáka Jiřího
Hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí členem kontrolního výboru Němečka Jiřího
Hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petro v volí členem kontrolního výboru Bílou Kateřinu
Hlasování: Pro 3 Proti O Zdrželi se 4
Usnesení nebylo schváleno

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízeni vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna.
Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce. Před
hlasováním ne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov v souladu s § 72 a §84 odst. 2 písm n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
15.333.- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se 3
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov v souladu s § 72 a §84 odst. 2 písmo n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460.- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
Hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se 3
Usnesení bylo schváleno

Předsedající dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve
výši 880,- Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 570,- Kč a to ode dne jejich zvolení do
funkce předsedy nebo člena výrobu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov v souladu s § 72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 880,- Kč měsíčně a člena výboru
zastupitelstva ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru.
Hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se 3
Usnesení bylo schváleno

Starostka obce navrhla součet odměn při souběhu výkonu několika funkcí
Zastupitel p. Benedikt navrhl hlasovat o neposkytnutí součtu odměn
Hlasování: Pro 3 hlasy Proti 4 hlasy Zdrželi se O
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov v souladu s § 72 odst.3 písm b) zákona o obcích stanoví Že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet zastupítelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce
Hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

Bod IV - Diskuse

pí Hessingová - doufám, že bude probíhat spolupráce v jiném duchu než dnešní hlasování.
V minulém zastupitelstvu bylo málo schůzí, žádná diskuse např. asfa1tka u Hasičárny -
výběrové řízení
p. Šef1 - všech 7 nás o tom mluvilo a odsouhlasili jsme, že jsme s firmou, která dělala opravy
v dalších ulicích spokojeni
p. Wolfová - oslovila jsme 3 firmy
p. Lukinič - za peníze, které stála komunikace je vidět kus práce, s firmou jsme spokojeni
(363.000 - Kč)
p. Benedikt - 2 dny před volbami se dělala komunikace, proč to tak spěchalo.
p. Wolfová - o práci bylo rozhodnuto již dříve, čekalo se na počasí
p. Hessing - zda je zpracována nějaká urbanistická vize
p. Wolfová - oprava komunikace byla již v rozpočtu, hlavní cíle stanoví Územní plán obce
p. Benedikt - návrh určit částku s jakou může starostka rozhodovat - bude projednáno na
dalším zasedání zastupitelstva
p. Kaše - jak si zastupitelstvo představuje spolupráci do budoucna - převaha jedné strany -
předpoklad, že bude místostarosta z druhé strany - kontrola.
p. Lukinič - po dvě období měla jako druhá nejvíce hlasů Hessingová 1,- místo starostka,
nyní jako druhý nejvíce hlasů od občanů p. Šetl J.
Další diskuse probíhala ohledně čerpání grantů a evropských peněz
p. Bílá - zda se bude obec snažit získat nějaké prostředky, dávali jsme podněty - chodníky
p. Daněk - Občanské sdružení mělo toto ve volebním programu.
p. Benedikt - budeme se snažit o získání evropských peněz, je nutné jít cestou kvalitního
projektu.
p. Šmigolová - když nebude dopředu žádná vize, žádný projekt, obec nemůže o dotace žádat
p. Daněk - obec se musí držet Územního plánu.
p. Hessingová - dotaz, kdy bude další zasedání zastupitelstva dohodnut termín - úterý 23. listopadu 2010 od 19,00 hod.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,10 hodin

Přílohy zápisu:
1. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 9. listopadu 2010
Zapisovatel
Ověřovatelé
Starosta


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6593 hl.)
 
-Celkem ano (5626 hl.)
 
-Spíše ne (4771 hl.)
 
-Nevyhovuje (5057 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22047
  Čendův běh 2017
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS